Polityka prywatności

Wymagane dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 
nr 2016/679, ogólnymi zasadami ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją 
i ewaluacją Programu Erasmus+, co nie wyklucza możliwości przekazania ich instytucjom odpowiedzialnym 
za nadzór i audyty przeprowadzane zgodnie z przepisami UE.

Mogą Państwo w pełni korzystać z praw zawartych w art. 15-22 Rozporządzenia (UE) nr 2016/670 i ogólnych zasadach ochrony danych osobowych za pomocą opracowanego w tym celu formularza umieszczonego na stronie internetowej Uniwersytetu w Murcji lub przedkładając wniosek w Sekretariacie Uniwersytetu 
w Murcji.

Mogą Państwo skontaktować się 
z przedstawicielem ds. ochrony danych osobowych: dpd@um.es.

Mają Państwo również prawo do wniesienia zażalenia do organu kontrolującego.