Προσφορά

ERASMUS+ PROJECT EBP e-Toolkit


Προσφορά ενός καινοτόμου εργαλείου διδασκαλίας και μάθησης για την τεκμηριωμένη πρακτική στο πρόγραμμα σπουδών της Νοσηλευτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα EBP e-Toolkit είναι μια σύμπραξη έξι ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus +:

  • University of Murcia (Ισπανία, συντονιστής)
  • University of Modena and Reggio Emilia (Ιταλία)
  • University of Ostrava (Τσεχία)
  • Medical University of Warsaw (Πολωνία)
  • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα)
  • Angela Boškin Faculty of Health Care (Σλοβενία)

To πρόγραμμα έχει διάρκεια 36 μήνες, από 01/09/2018 έως 31/08/2021.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει και να εναρμονίσει τη διδασκαλία και την μάθηση στο πεδίο της τεκμηριωμένης πρακτικής στο πρόγραμμα σπουδών της Νοσηλευτικής στην Ευρώπη και να προάγει την απόκτηση επάρκειας σχετικά με την τεκμηριωμένη πρακτική στα πρώτα χρόνια του επαγγελματικού βίου του νοσηλευτή και να τον υποστηρίξει σε μια διαδικασία δια βίου αυτομάθησης τόσο τους νοσηλευτές όσο και τους ακαδημαϊκούς και τους κλινικούς εκπαιδευτές.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι η διερεύνηση της παρούσας κατάστασης σχετικά με το πεδίο της τεκμηριωμένης πρακτικής στο πρόγραμμα σπουδών Νοσηλευτικής στην Ευρώπη, να προκύψει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο απόκτησης επάρκειας σχετικά με την τεκμηριωμένη πρακτική και να θεσπιστούν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία και την μάθηση της τεκμηριωμένης πρακτικής στη Νοσηλευτική βάσει ενός κοινού ευρωπαϊκού επιπέδου προγράμματος σπουδών.

Ακολουθώντας τις συστάσεις προγενέστερων μελετών, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών για την τεκμηριωμένη πρακτική και ένα ηλεκτρονικό εργαλείο (συμπεριλαμβανομένου ενός διαδικτυακού σεμιναρίου και μίας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με πηγές ανοιχτής πρόσβασης για τους χρήστες) βάσει παιδαγωγικών μεθόδων που θα αφορούν τη διδασκαλία και τη μάθηση της τεκμηριωμένης πρακτικής στη Νοσηλευτική εστιάζοντας στους φοιτητές Νοσηλευτικής και τους επαγγελματίες νοσηλευτές.

Στο τέλος, θα σταθμίσουμε μία καινοτόμα εκπαιδευτική παρέμβαση με τη χρήση του εργαλείου EBP e-Toolkit σε φοιτητές Νοσηλευτικής και σε εκπαιδευτές (ακαδημαϊκούς και κλινικούς).

Σχεδιασμός του προγράμματος

Το EBP e-Toolkit θα προσαρμοστεί πολιτισμικά και θα είναι διαθέσιμο στα Ισπανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Τσέχικα, Πολωνικά, Σλοβενικά και Αγγλικά.