Projekt

Projekt EBP e-Toolkit w ramach Programu Erasmus+


Wdrożenie ogólnodostępnego i innowacyjnego zestawu narzędzi do nauczania praktyki opartej na dowodach naukowych (EBP) dla europejskich programów nauczania pielęgniarstwa

Projekt EBP e-Toolkit jest częścią strategicznego partnerstwa sześciu europejskich instytucji szkolnictwa wyższego realizowanego w ramach programu Erasmus+:

  • Uniwersytet w Murcji (Hiszpania, instytucja koordynująca)
  • Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia (Włochy)
  • Uniwersytet Ostrawski (Czechy)
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny (Polska)
  • Technologiczny Instytut Edukacyjny na Krecie (Grecja)
  • Wydział Opieki Zdrowotnej Angela Boškin (Słowenia)

Projekt trwa 36 miesięcy, od 01.09.2018 do 31.08.2021.

Głównym celem Projektu jest wspieranie 
i ujednolicanie nauczania praktyki opartej 
na dowodach naukowych (EBP) w europejskich programach nauczania pielęgniarstwa 
oraz stwarzanie warunków do nabywania umiejętności w zakresie EBP na wczesnym etapie kariery zawodowej, które mogą być rozwijane 
w ramach samodzielnie kierowanego kształcenia ustawicznego również przez edukatorów pielęgniarstwa i opiekunów klinicznych.

Cele szczegółowe Projektu obejmują analizę obecnej sytuacji EBP w europejskich programach nauczania pielęgniarstwa, ustalenie europejskich ram kompetencji EBP oraz opracowanie wytycznych dotyczących zaleceń w zakresie nauczania EBP w europejskich programach nauczania pielęgniarstwa.

Kierując się zaleceniami wypracowanymi w ramach prac wstępnych, zamierzamy opracować wspólny program nauczania oraz zestaw e-narzędzi EBP (EBP e-Toolkit) (w tym kurs online i ogólnodostępną bibliotekę zasobów elektronicznych) wraz z pedagogiczną strategią nauczania i kształcenia EBP w pielęgniarstwie, adresowaną do studentów studiów wyższych pierwszego stopnia i aktywnych zawodowo pielęgniarek.

Na końcu dokonamy walidacji przeprowadzonych zajęć edukacyjnych za pomocą zestawu e-narzędzi EBP wśród studentów i edukatorów pielęgniarstwa (opiekunów akademickich i klinicznych).

Harmonogram Projektu

Zestaw e-narzędzi EBP zostanie poddany adaptacji kulturowej i będzie dostępny w wersjach językowych: hiszpańskiej, greckiej, włoskiej, czeskiej, polskiej, słoweńskiej i angielskiej.